6D060900 "География" мамандығы 3 курс докторанттарының 2018-2021 оқу жылдарындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша есебі

Қатысқандар: PhD докторы, доцент, кафедра меңгерушісі Н.Е.Рамазанова, г.ғ.д., профессор К.М.Джаналеева, г.ғ.д., профессор К.Т. Сапаров, г.ғ.д., профессор О.Б.Мазбаев, г.ғ.д., профессор М.Н. Мұсабаева, т.ғ.д., профессор Ш.А. Төлегенов, г.ғ.к., доцент Ш.И.Маштаева, 3 курс докторанттары

3 курс докторанттарының есептерін тыңдау барысында сөз сөйлегендер:

1. Керимбай Б. Диссертация тақырыбы: «Шарын өзені алабы геожүйелерінің дамуының динамикалық тенденциялары». Жетекшісі – г.ғ.д., профессор Мусабаева М.Н., шет елдік ғылыми жетекшісі - г.ғ.д., доцент Дунец А.Н. 

2. Азбантаева М. Диссертация тақырыбы: «Батыс-Қазақстан облыс аумағын функционалды зоналаудың географиялық негіздері». Жетекшісі–г.ғ.д., профессор Мазбаев О.Б., шет елдік ғылыми жетекшісі - PhD, профессор Иржи Хлахула.

3. Сагынбаева А. «Туризмді дамыту бағытындағы Нұр-Сұлтан қаласы маңының табиғи - ресурстық әлеуетін бағалау», Жетекшісі – г.ғ.д., профессор Мазбаев О.Б., шет елдік ғылыми жетекшісі - PhD, профессор Иржи Хлахула.

4. Исмагулова С. «Миграционные процессы населения Северного Казахстана в современных социально-экономических условиях». Жетекшісі – г.ғ.д., профессор Джаналеева К.М., шет елдік ғылыми жетекшісі - г.ғ.д., доцент Дунец А.Н.

5. Абиева Г. «Орталық Қазақстанның кіші өзен алаптары геожүйелерінің құрылымдық ұйымдастырылуы». Жетекшісі – г.ғ.д., профессорМусабаева М.Н., шет елдік ғылыми жетекшісі - PhD, профессор Эмин Атасой.

6. Бекетова А. «Орал тауларының қазақстандық бөлігіндегі техногендік ландшафттардың табиғи-ресурстық әлеуеті және тұрақтылығы». Жетекшісі – г.ғ.д., профессорДжаналеева К.М., шет елдік ғылыми жетекшісі –  phD, профессор Марин Русев.

7. Чашина Б. «Географический анализ факторов смыва почв агроландшафтов бассейнов малых рек Западно-Казахстанской области». Жетекшісі - PhD, доцент Н.Е. Рамазанова, шет елдік ғылыми жетекшісі - PhD, профессор Эмин Атасой.

8. Нурпейсова А. «Қостанай облысының географиялық нысандарын номинациялануын зерттеудің ғылыми негіздері». Жетекшісі – г.ғ.д., профессорСапаров К.Т., шет елдік ғылыми жетекшісі - PhD, профессор Иржи Хлахула.

9. Самарханов Т. «Сібе көлдерінің туристік-рекреациялық әлеуетін геоэкологиялық бағалау». Жетекшісі – г.ғ.д., профессор Сапаров К.Т., шет елдік ғылыми жетекшісі - PhD, профессор Иржи Хлахула.

10. Сансызбаева А. «Солтүстік Қазақстан мен Ресей Федерациясының шекаралас облыстарының экономикалық интеграциясы». п.ғ.д., профессор Саипов А.А, шет елдік ғылыми жетекшісі - г.ғ.д., доцент Дунец А.Н. 

Докторанттар Б.С. Керімбай, С.М. Исмагулова және Б.А. Чашинаның есептері ереже бойынша талап етілетін диссертациялық зерттеудің дайындық деңгейін, талап етілетін ғылыми мақалаларды, оның ішінде ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған және Scopus базасына кіретін мақалаларды жазғандарын көрсетеді және ғылыми жетекшілеріне есептерін қабылдау және жоғары баллмен бағалау үшін ұсынылды.