Open practical lesson of the senior teacher Yerzhanova Zhuldyz Serikovna