Кураторлық сағат ЭГ-11

18.09.2020 ж сағ 14.00-де Жаратылыстану ғылымдары факультетiнiң «Қоршаған ортаны қорғауды басқару және инжиниринг» кафедрасының 1-курс студенттерiмен кураторлық сағат өткiзiлдi. Куратор студенттермен тәрбиелiк мәнi бар сұқбат жүргiзiп, студенттердiң бiрқатар сұрақтарына жауап бердi. Студенттер өз кезегiнде белсендiлiк танытып, өз ойларын ортаға салды. Кураторлық сағат сiлтемесi:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae64662f5308848d0a36602d8afaf1896%40thread.tacv2/conversations?groupId=63c68321-6c0f-4a27-b7c0-6cbb6e200c01&tenantId=5a2fd781-9261-485a-af2b-6171d0efab73

Сонымен қатар 18.09.2020 ж сағ 15.00-де Жаратылыстану ғылымдары факультетiнiң «Қоршаған ортаны қорғауды басқару және инжиниринг» кафедрасының 1-курс студенттерiмен университеттiң Әлеуметтiк және азаматтық даму департаментi қызметкерi Дәрiбай Мұратбек Оңталапұлының қатысымен тәрбиелiк сағат өткiзiлдi. Тәрбиелiк сағат сiлтемесi:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae64662f5308848d0a36602d8afaf1896%40thread.tacv2/1600414613396?context=%7b%22Tid%22%3a%225a2fd781-9261-485a-af2b-6171d0efab73%22%2c%22Oid%22%3a%22317b5daa-ad21-44c5-9d0c-32a9835c914a%22%7d